Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

Ο Ελληνικός αθλητισμός αποκτά «στρατηγικό σχεδιασμό»

Αθλητισμός, «πράξη δεύτερη». Μετά την κατηγοριοποίηση των αθλημάτων και των επιχορηγήσεών τους που μειώθηκαν στο σύνολό τους περίπου κατά 50%, έρχεται ένα νέο νομοσχέδιο που σκοπό έχει να οργανώσει το σύστημα να βάλει στόχους και φυσικά να απαντήσει στο ερώτημα που έχουμε θέσει πολλές φορές: «τι αθλητισμό θέλουμε».
Εννέα δράσεις για τη διαρκή ανάπτυξη του Αθλητισμού, περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου για τον Αθλητισμό που παρουσίασε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, αρμόδιος για θέματα Αθλητισμού Γιώργος Νικητιάδης, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.
Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του «Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού» για τον Αθλητισμό, που όπως τόνισε ο κ. Γ. Νικητιάδης, εμπεριέχει το νέο κοινωνικό γίγνεσθαι και συνδέεται, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με άλλους χώρους άσκησης πολιτικής, όπως η εκπαίδευση, η υγεία, οι κοινωνικές υπηρεσίες, ο αστικός και περιφερειακός σχεδιασμός, η προστασία της φύσης, ο πολιτισμός και οι υπηρεσίες του ελεύθερου χρόνου.

Οι δράσεις:

1.Σύσταση και λειτουργία Εθνικού Συμβουλίου Αθλητικού Σχεδιασμού (Ε.Σ.Α.Σ.)
Βασική και αναγκαία συνθήκη για την δημιουργία του νέου «οδικού χάρτη» για τον αθλητισμό, όπως δήλωσε ο κ. Γ. Νικητιάδης, είναι η σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Αθλητικού Σχεδιασμού (Ε.Σ.Α.Σ.), με αντικείμενο τη χάραξη της εθνικής αθλητικής στρατηγικής και την κατάρτιση του εθνικού αθλητικού σχεδιασμού, με θεσμοθετημένη εκπροσώπηση Αθλητικών φορέων, συναρμόδιων Υπουργείων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και επιστημονικών φορέων.
Το Ε.Σ.Α.Σ. θα έχει ως αρμοδιότητα την εκπόνηση του 4ετούς εθνικού προγραμματισμού και των στρατηγικών στόχων των επιμέρους εθνικών προγραμμάτων (υποδομές, αναπτυξιακά προγράμματα κλπ) στο πλαίσιο του εθνικού προϋπολογισμού για τον αθλητισμό.
Ο Υφυπουργός σημείωσε ότι στη νέα αυτή πραγματικότητα η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θα έχει τον σημαντικότερο ρόλο, αφού θα πρέπει να μετεξελιχθεί σε ένα επιτελικό εθνικό όργανο χάραξης πολιτικής για τον αθλητισμό η οποία θα συντονίζει και χρηματοδοτεί τα εθνικά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, στο πλαίσιο του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού και των εθνικών πόρων για τον αθλητισμό.
Η αποκέντρωση στον αθλητισμό, όπως ανέφερε ο κ. Νικητιάδης, αποτελεί εθνική αναγκαιότητα και απαιτεί μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων στην Περιφέρεια και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και πρόσθεσε:
Αναγκαία επίσης είναι η θεσμοθέτηση και δημιουργία σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τις Αθλητικές Ομοσπονδίες, ενός επιτελικού οργάνου διεκδίκησης, παρακολούθησης, προώθησης και αξιολόγησης της υλοποίησης των πολύ μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων.

2.Σύνταξη χάρτη αθλητικής υποδομής της Ελλάδας.
Έχει ήδη ολοκληρωθεί η 1η φάση συγκέντρωσης του αριθμού και του είδους των αθλητικών εγκαταστάσεων, ανά Δήμο (πριν τη δημιουργία των Καλλικρατικών Δήμων), για όλη τη χώρα.
Έχει ξεκινήσει η 2η φάση (ποσοστό υλοποίησης 40%) συμπλήρωσης του πλήρως απογραφικού δελτίου από τους δήμους, που ουσιαστικά περιλαμβάνει όλα τα αναλυτικά στοιχεία κάθε αθλητικής εγκατάστασης (είδος και αριθμός αθλητικών εγκαταστάσεων, θέσεις στάθμευσης, διαστάσεις αγωνιστικού χώρου, αθλήματα που εξυπηρετεί, αριθμός κερκίδων, προσβασιμότητα κλπ).

3. Σύνταξη Δελτίου Σκοπιμότητας Υλοποίησης Νέων Έργων.
Με αυτό καθιερώνεται η θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων για την επιλογή των νέων έργων (πληθυσμιακά στοιχεία, αθλητικό δυναμικό του Δήμου, παράδοση της περιοχής σε συγκεκριμένα αθλήματα κλπ).
Ο κ. Γ. Νικητιάδης είπε ότι αναμορφώνονται οι υπάρχουσες μελέτες κατασκευής αθλητικών εγκαταστάσεων προς την κατεύθυνση της μείωσης των ενεργειακών απαιτήσεων, έτσι ώστε όλες οι νέες αθλητικές εγκαταστάσεις να μπορούν να χαρακτηριστούν «πράσινες». Σύμφωνα με τις μελέτες η κατασκευή ενός «έξυπνου» από άποψη κατανάλωσης ενέργειας κτιρίου δεν επιβαρύνει το τελικό κόστος με πάνω από 4% ενώ η επένδυση αποσβένεται μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

4.Χάρτης αθλητικής ανάπτυξης – αθλητικών σωματείων.
Έχει ήδη ξεκινήσει από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού η καταγραφή όλων των αθλητικών σωματείων, ανά περιοχή και άθλημα, με σκοπό για πρώτη φορά να υπάρξει μία ολοκληρωμένη αποτύπωση των σωματείων, ανά άθλημα και δήμο.
Οι δύο παραπάνω καταγραφές, σε συνδυασμό με τα πληθυσμιακά κριτήρια της κάθε περιοχής, θα δώσουν τη δυνατότητα να διαμορφωθεί ο αθλητικός χάρτης της Ελλάδας και να μπορεί αιτιολογημένα να προχωρήσει η θέσπιση ολοκληρωμένου μακροχρόνιου σχεδιασμού υλοποίησης αθλητικών έργων, ο οποίος θα βασίζεται στις αθλητικές και πληθυσμιακές ανάγκες σε Εθνικό, Περιφερειακό, και Τοπικό επίπεδο.
Επίσης με βάση αντικειμενικά κριτήρια θα μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα «αθλητικού Καλλικράτη», που θα έχει ως στρατηγικό στόχο, όχι μόνο την ποσοτική μείωση του αριθμού των αθλητικών σωματείων, αλλά κυρίως την ποιοτική ενδυνάμωσή τους στην κατεύθυνση της ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης του αγωνιστικού αθλητισμού. Για το σκοπό αυτό σε συνεργασία με τις αθλητικές ομοσπονδίες θα θεσμοθετηθούν κίνητρα για την άμεση εφαρμογή των διαδικασιών συγχώνευσης των σωματείων.

5.Πρόγραμμα υλοποίησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων σε μικρά νησιά.
Το πρόγραμμα αφορά αθλητικές εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας σε νησιά που διαθέτουν υποτυπώδη ή καθόλου αθλητική υποδομή. Το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση καταγραφής της υπάρχουσας υποδομής και αναγκών.

6.Αξιοποίηση της Ολυμπιακής αθλητικής κληρονομιάς.
Υλοποιώντας την δέσμευση του Πρωθυπουργού για το «άνοιγμα» των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στους πολίτες, τόνισε ο κ. Νικητιάδης, έχει δοθεί η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο αθλούμενο κοινό στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο στο Σχοινιά μέσω ενός πιλοτικού προγράμματος αθλητικών διοργανώσεων, σε συνεργασία με τις αθλητικές Ομοσπονδίες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επίσης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχουν προχωρήσει όλες οι απαραίτητες εργασίες ώστε να γίνουν προσβάσιμες στους πολίτες του λεκανοπεδίου της Αττικής οι παραλίες του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά. Παράλληλα διαμορφώνεται κατάλληλα ο χώρος για να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του κοινού σε δραστηριότητες άθλησης και αναψυχής. Επίσης έχει παραχωρηθεί η χρήση της Ολυμπιακής εγκατάστασης στο Δήμο Άνω Λιοσίων στις ομοσπονδίες των Βαρέων Αθλημάτων. Μέσα στο 2011 πρόκειται να αναπτυχθούν παρόμοιες δράσεις και στην περιφέρεια αξιοποιώντας τις υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις (Πανθεσσαλικό, Παγκρήτιο, Πανπελοποννησιακό, Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας και άλλα.)

7.Αναμόρφωση, ενοποίηση και εξορθολογισμός των επιβραβεύσεων και των κίνητρων των αθλητών.
Μέσα στους επόμενους στόχους είναι η αναμόρφωση, ενοποίηση και εξορθολογισμός των επιβραβεύσεων και κινήτρων για τους αθλητές, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τις αθλητικές Ομοσπονδίες.
Κίνητρα τα οποία σε ότι αφορά τους νεαρούς αθλητές θα στοχεύουν στην ανάδειξη του αθλητικού τους ταλέντου, ενώ για τους αθλητές υψηλού αγωνιστικού επιπέδου θα εξασφαλίζουν την επαγγελματική τους προοπτική δίνοντας την δυνατότητα να συνεχίσουν απρόσκοπτα την αθλητική τους σταδιοδρομία. Για το σκοπό αυτό, ανέφερε ο κ. Νικητιάδης, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ζητηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους, ώστε να ξεκινήσει ένας εποικοδομητικός διάλογος, με στόχο την ανάπτυξη του αθλητισμού μακριά από τις «υπερβολές» του παρελθόντος.

8.Αναμόρφωση συστήματος επιχορηγήσεων αθλητικών ομοσπονδιών – σωματείων.
Έχει ήδη τεθεί φραγμός στις ανεξέλεγκτες έκτακτες επιχορηγήσεις αθλητικών σωματείων – φορέων – πολιτιστικών συλλόγων, ενώ παράλληλα επιχειρείται ένας εξορθολογισμός των επιχορηγήσεων των αθλητικών ομοσπονδιών και σωματείων στη βάση των προτεραιοτήτων και της κάλυψης υπαρχουσών αναγκών. Παράλληλα αναμορφώνεται όλο το σύστημα ελέγχου των απολογιστικών στοιχείων που υποβάλλουν όλοι οι επιχορηγούμενοι φορείς.

9.Συνέργιες αθλητισμού – τουρισμού.
Δημιουργία και πραγματοποίηση μικρών και μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων, με στόχο την προσέλκυση τουριστών και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς (κλασσικός μαραθώνιος δρόμος, ράλυ Ακρόπολις, ποδηλατικοί γύροι, ιστιοπλοϊκοί αγώνες κλπ).